Carieră

Chestionar pentru candidati – concursuri MAI:

https://chestionare.mai.gov.ro/index.php/793595

 

A N U N Ț

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior

 

         Având în vedere prevederilor art. 617 alin. (2), art. alin. (22) și art. 476, alin.(1), alin.(2), lit. a), art. 477 alin.(1), art. 478 alin.(1), alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ale art. 126 alin. (1), art.127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului – Județul Argeș organizează, la sediul din Bulevardul Republicii nr. 69 (fost 67), etaj 4, sala de ședințe, Pitești, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, proba scrisă în data de 20.12.2022, ora 1000.

Examenul de promovare se organizează la nivelul Compartimentului Informare Relații Publice, Secretariat, Arhivare.

Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

-să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

-să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad:

Se depune la registratura Instituției Prefectului – Județul Argeș, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare și conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din HG. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și anume:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverință eliberată de Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziții Publice, Administrativ, Resurse Umane, Informatică în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • cazierul administrativ.

Dosarul de examen se depune:

 • în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv ”18.11.2022 – 07.12.2022”;
 • la Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziții Publice, Administrativ, Resurse Umane, Informatică – umane și salarizare – etajul 4.

Data, ora și locul organizării examenului: în data de 20.12.2021 ora 1000, (proba scrisă), iar interviul va avea loc la o dată ulterioară, cu respectarea prevederilor art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Instituției Prefectului – Județului  Argeș.

Bibliografia necesară susținerii probelor examenului de promovare este prevăzută în anexa la prezentul anunț.

 

BIBLIOGRAFIE

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

 

Compartimentul Informare Relații Publice, Secretariat, Arhivare

Bibliografie – comună

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografie/tematica domeniului specific de activitate

 1. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 3. Legea nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 4. Ordonanţă Nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Instructiunile MAI 1000/2005 privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate si activitatea de secretariat in cadrul MAI;
 6. Ordin 33 din 21 februarie 2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne;

Bibliografia este întocmită pe baza propunerilor compartimentului de specialitate, cu respectarea prevederilor art. 22 din HG nr. 611/2008

 

Rezultatul probei scrise

Rezultatul final