Atribuțiile subprefectului

Atribuţiile postului

Cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:

a) asigurarea conducerii operative a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;

b) asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor prefecturale sau desfiinţarea acestora, precum şi transmiterea proiectului ordinului către ministerul care coordonează instituţia prefectului;

c) acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea și monitorizarea activității compartimentelor privind relația cu minoritățile naționale.

d) verificarea documentaţiei şi eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;

e) exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi;

f) repartizează, urmărește și semnează corespondența către compartimente și servicii cu privire la atribuțiile conducerii operative a instituţiei prefectului;

g) consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;

h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului;

i) asigurarea întocmirii proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;

j) dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţilor, pe care le înaintează prefectului;

k) participă în numele prefectului la audiențe;

l) organizează cel putin o data pe lună ședința de colegiu prefectural;

m) colaborează permanent cu subprefectul care are atribuții de conducere a serviciilor publice deconcentrate în vederea organizării ședințelor colegiului prefectural precum și în vederea urmăririi modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural;

n) colaborează cu subprefectul cu atribuții de coordonare deconcentrate, în vederea formulării de propuneri de măsuri în cazul nerespectării hotărârilor de colegiu prefectural de către serviciile deconcentrate de interes public

o) alte atribuţii sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituţiei prefectului.